Termes i Condicions de Servei

Recomanem llegir i comprendre les següents normes per tal d’accedir als serveis que ofereix aquest site i establir una relació professional transparent per a ambdues parts.

Els Termes i Condicions que apareixen en aquesta secció constitueixen un acord legal entre el Client i Artística Studios, i s’hauran d’acceptar sense modificacions.

Oferim serveis d’arts gràfiques i Internet, i amb la contractació d’algun dels serveis, Artística Studios i el Client es comprometen a complir amb els següents termes i condicions de forma col·lateral.

Si no accepta aquests Termes i Condicions en la seva totalitat, no podrà sol·licitar els serveis proporcionats per Artística Studios.

 • 1.1. Qualsevol servei encarregat a Artística Studios tindrà al Client com a únic amo primari de l’obra.
 • 1.2. El Client ha de respectar la propietat intel·lectual i drets d’autor dels recursos rebuts de terceres parts.
 • 1.3. Un cop acabat el servei, el Client es responsabilitzarà de complir amb tots els reglaments i lleis que fa a l’ús de privacitat, internet i publicitat, o que puguin danyar la imatge d’Artística Studios.
 • 2.1. Artística Studios es compromet a la més estricta confidencialitat en el tractament de les seves dades personals, així com tots els esforços per garantir la seguretat i robustesa dels serveis oferts. Pot ampliar la informació a la secció elaborada específicament per a aquests aspectes en www.artistica.cat/avis-legal.
 • 3.1. Servei
  • 3.1.1. Artística Studios ofereix serveis de màrqueting, optimització i associats en cercadors a nivell local, nacional i internacional, així com una varietat de serveis per millorar la visibilitat online d’un lloc web.
  • 3.1.2. Com a tal, Artística Studios envia informació en el seu nom als proveïdors de cerca per als que ha d’acceptar els seus termes i condicions. Aquests proveïdors poden incloure: Google, Bing, Facebook, Instagram, Twitter i altres llocs similars i associats. S’apliquen tots els termes i condicions d’aquests proveïdors.
  • 3.1.3. Artística Studios no compartirà la seva informació amb cap empresa que no sigui en el curs de l’obtenció de serveis de màrqueting i publicitat online en nom seu.
 • 3.2. Continguts
  • 3.2.1. A menys que s’especifiqui el contrari a la sol·licitud del Client, aquest acord suposa que tots els textos seran facilitats pel client en format electrònic (a través de correu electrònic o via FTP), així com totes les fotografies i altres documents gràfics amb una qualitat adequada i en format JPG, PNG o TIFF.
  • 3.2.2. Despeses addicionals, com ara recerca d’imatges, retocs fotogràfics o muntatges, poden ser incorregudes i es facturaran en conseqüència a la feina, però la propietat intel·lectual d’aquesta imatge seguirà sent del Client.
 • 3.3. Terminis de lliurament
  • 3.3.1. Al tractar-se d’un treball creatiu, tots els projectes són diferents i necessiten una dedicació personalitzada. Artística Studios programarà les fases de la feina per setmanes i, depenent de la complexitat del servei, el Client podrà visualitzar la trajectòria del projecte i facilitarà una coordinació fluïda.
  • 3.3.2. Un bon treball no podrà realitzar-se en “temps rècord” i amb caràcter urgent. Ho sentim.
 • 3.4. Lliurament i revisió
  • 3.4.1. Artística Studios revisarà, desenvoluparà i lliurarà la sol·licituds de client en la data acordada per les dues parts, llevat d’un retard ocasionat o sol·licitat específicament pel Client.
  • 3.4.2. El Client podrà afegir o eliminar elements en qualsevol moment durant el procés de construcció i, si escau, assumirà els càrrecs addicionals. En el càrrec final es reflectiran aquests canvis.
  • 3.4.3. Artística Studios oferirà el Client la ocasió de revisar l’aparença i el contingut dels originals en una versió Beta abans de continuar amb la resta d’elements.
  • 3.4.4. Si en aquest punt es sol·liciten canvis, Artística Studios modificarà els elements d’aquesta versió en la mesura que aquests canvis es troben dins de l’àmbit de l’ordre del Client.
 • 3.5. Treball addicional
  • 3.5.1. Arran dels canvis en les versions Beta, es proporcionarà el Client els elements definitius i s’aplicarà el model a la resta d’elements finals, llevat que el Client efectuï algun canvi d’última hora.
  • 3.5.2. En aquest cas, les dues parts han de negociar de bona fe el treball addicional, el qual es podrà considerar un increment en la sol·licitud inicial.
 • 4.1. Servei
  • 4.1.1. Artística Studios, dissenyarà i construirà la pàgina web d’acord a les especificacions prèvies del Client, les quals han d’establir un contracte subjecte a aquests Termes i Condicions.
  • 4.1.2. El Client tindrà l’opció d’allotjar el seu lloc web en un servidor a la seva elecció i facilitarà Artística Studios les dades d’accés al seu panell d’usuari i FTP.
  • 4.1.3. A menys que s’especifiqui el contrari per part del Client, el mètode de lliurament de les obres acabades es farà a través de la càrrega en el seu servidor d’allotjament web.
  • 4.1.4. Sota el consentiment del Client, Artística Studios instal·larà, manipularà i lliurarà l’obra a través del dit servidor, proporcionant finalment les dades d’accés d’administració i webmaster.
 • 4.2. Continguts
  • 4.2.1. A menys que s’especifiqui el contrari a la sol·licitud del Client, aquest acord suposa que tots els textos seran facilitats pel client en format electrònic (a través de correu electrònic o via FTP), així com totes les fotografies i altres documents gràfics amb una qualitat adequada i en format JPG, PNG o TIFF.
  • 4.2.2. Despeses addicionals, com ara recerca d’imatges, retocs fotogràfics o muntatges, poden ser incorregudes i es facturaran en conseqüència a la feina, però la propietat intel·lectual d’aquesta imatge seguirà sent del Client.
 • 4.3. Terminis de lliurament
  • 4.3.1. Al tractar-se d’un treball creatiu, tots els projectes són diferents i necessiten una dedicació personalitzada. Artística Studios programarà les fases de la feina per setmanes i, depenent de la complexitat del servei, el Client podrà visualitzar la trajectòria del projecte i facilitarà una coordinació fluïda.
  • 4.3.2. Un bon treball no podrà realitzar-se en “temps rècord” i amb caràcter urgent. Ho sentim.
 • 4.4. Lliurament i revisió
  • 4.4.1. Artística Studios revisarà, lliurarà i publicarà el web del Client en la data acordada per les dues parts, llevat d’un retard ocasionat o sol·licitat específicament pel Client.
  • 4.4.2. El Client podrà afegir o eliminar elements i pàgines en qualsevol moment durant el procés de construcció i, si escau, assumirà els càrrecs addicionals. En el càrrec final es reflectiran aquests canvis.
  • 4.4.3. Artística Studios oferirà el Client l’ocasió de revisar l’aparença i el contingut del lloc web en una versió Beta abans de continuar amb la resta de pàgines i categories.
  • 4.4.4. Si en aquest punt es sol·liciten canvis, Artística Studios modificarà les pàgines d’aquesta versió en la mesura que aquests canvis es troben dins de l’àmbit de l’ordre del Client.
 • 4.5. Treball addicional
  • 4.5.1. Arran dels canvis a les pàgines Beta, es proporcionarà el Client les pàgines definitives i s’aplicarà el model a la resta de pàgines finals, llevat que el Client efectuï algun canvi d’última hora.
  • 4.5.2. En aquest cas, les dues parts han de negociar de bona fe el treball addicional, el qual es podrà considerar un increment en la sol·licitud inicial.
 • 5.1. Servei
  • 5.1.1. Artística Studios, dissenyarà i maquetarà l’obra d’acord a les especificacions prèvies del Client, les quals han d’establir un contracte subjecte a aquests Termes i Condicions.
  • 5.1.2. A menys que s’especifiqui el contrari per part del Client, el mètode de lliurament de les obres acabades es farà a través de la càrrega en el seu FTP o enllaç de descàrrega.
  • 5.1.3. Si el Client sol·licita un servei d’impremta, el mètode de lliurament de les obres acabades es farà a través d’Agències de Missatgeria a l’adreça facilitada, de manera totalment gratuïta.
  • 5.1.4. Sota el consentiment del Client, Artística Studios gestionarà els documents d’impremta fins al lliurament del mateix producte.
 • 5.2. Continguts
  • 5.2.1. A menys que s’especifiqui el contrari en l’ordre del Client, aquest acord suposa que tots els textos seran facilitats pel client en format electrònic (a través de correu electrònic o via FTP), així com totes les fotografies i altres documents gràfics amb una qualitat adequada i en format JPG, PNG o TIFF.
  • 5.2.2. Despeses addicionals, com ara recerca d’imatges, retocs fotogràfics o muntatges, poden ser incorregudes i es facturaran en conseqüència a la feina, però la propietat intel·lectual d’aquesta imatge seguirà sent del Client.
 • 5.3. Terminis de lliurament
  • 5.3.1. Al tractar-se d’un treball creatiu, tots els projectes són diferents i necessiten una dedicació personalitzada. Artística Studios programarà les fases de la feina per setmanes i, depenent de la complexitat del servei, el Client podrà visualitzar la trajectòria del projecte i facilitarà una coordinació fluïda.
  • 5.3.2. En dissenys que tinguin implicat un servei d’impremta, s’haurà d’afegir el temps estipulat d’impressió i transport.
  • 5.3.3. Un bon treball no podrà realitzar-se en “temps rècord” i amb caràcter urgent. Ho sentim.
 • 5.4. Lliurament i revisió
  • 5.4.1. Artística Studios revisarà i lliurarà el disseny al Client en la data acordada per les dues parts, llevat d’un retard ocasionat o sol·licitat específicament pel Client.
  • 5.4.2. El Client podrà afegir o eliminar elements en qualsevol moment durant el procés de disseny i, si escau, assumirà els càrrecs addicionals. En el càrrec final es reflectiran aquests canvis.
 • 5.5. Treball addicional
  • 5.5.1. Si durant el transcurs del servei, el Client modifiqués la sol·licitud en la mesura que aquests canvis estiguessin fora de l’àmbit de la sol·licitud inicial, ambdues parts han de negociar de bona fe el treball addicional, el qual es podrà considerar un increment del servei.
 • 6.1. Pagament
  • 6.1.1. Els càrrecs pels serveis prestats es defineixen prèviament al correu electrònic amb l’Ordre del servei sol·licitat pel client, el qual haurà de respondre amb l’acceptació al mateix correu. Artística Studios es reserva la validesa del pressupost per un període de 15 dies naturals.
  • 6.1.2. Un cop el pressupost estigui acceptat, el Client avançarà el 50% de l’import en concepte de dipòsit i el 50% restant al finalitzar l’obra satisfactòriament.
  • 6.1.3. En sol·licituds que impliquin un servei d’impremta, el càrrec per aquest concepte serà abonat anticipadament al 100%.
  • 6.1.4. El pagament dels serveis acordats podrà efectuar-se mitjançant targeta de crèdit/dèbit, PayPal o transferència bancària, estant subjectes als seus propis termes i condicions d’ús.
 • 6.2. Preus
  • 6.2.1. Artística Studios es reserva el dret de canviar les tarifes dels serveis sense previ avís, exceptuant els serveis en curs, on es garanteix l’import acordat per a aquest període.
  • 6.2.2. No es podran mantenir les modificacions en les tarifes de terceres parts, així com aspectes modificats pel govern, com ara impostos o ajudes econòmiques que quedin fora de control de Artística Studios.
 • 6.3. Impostos
  • 6.3.1. Tots els preus no inclouen l’IVA ni qualsevol altre impost de compra derivat, si escau, com ara taxes internacionals.
 • 6.4. Deute
  • 6.4.1. En cas de deute, Artística Studios es reserva el dret a suspendre el compte o serveis amb el Client i retirar el material lliurat fins que el deute pendent es faci efectiu. El Client serà responsable de l’import degut des del moment en què es va establir el compromís.
  • 6.4.2. Qualsevol incompliment per part del Client per pagar els honoraris deguts a la data prevista, es considerarà com una violació greu en virtut d’aquests Termes i Condicions.
 • 7.1. El Client podrà sol·licitar la cancel·lació del seu servei o sol·licitud, i només es cobrarà la part proporcional de treball realitzat fins al moment.
 • 7.2. Per cancel·lar un servei amb Artística Studios s’haurà de fer mitjançant correu electrònic amb una antelació mínima de 7 dies naturals abans de la data de facturació. Al sol·licitar la cancel·lació rebrà un correu electrònic amb la confirmació que la seva sol·licitud ha estat acceptada.
 • 7.3. Artística Studios es reserva el dret de comprovar fefaentment qualsevol reemborsament per part del Client. Les reclamacions hauran de ser enviades per correu electrònic abans de 15 dies naturals des de la seva entrega i només seran processades en cas d’incompliment dels serveis prestats per Artística Studios.
 • 8.1. El Client es reservarà el dret d’autor de les dades, arxius i logotips propis, i atorgarà Artística Studios els drets per publicar i utilitzar aquest material en compliment amb la sol·licitud del Client.
 • 8.2. Les imatges, il·lustracions i gràfics dissenyats per Artística Studios exclusivament per al seu ús seguiran sent propietat d’Artística Studios, i d’acord amb un acord mutu, Artística Studios concedirà el dret a client a utilitzar aquest material en formats i mitjans diferents.
 • 8.3. El Client es compromet a mantenir indemne a Artística Studios de qualsevol reclam que resulti d’una negligència en els drets d’autor per part del Client, així com la falta intencional o la impossibilitat d’obtenir els permisos adequats per publicar cert contingut.
 • 9.1. Artística Studios es reserva el dret a rebutjar qualsevol servei i no dissenyarà ni construirà material de contingut violent i racista, o que constitueixi assetjament, difamació, calúmnia o injúria a persones o grups socials.
 • 9.2. Artística Studios es reserva el dret a acceptar campanyes de publicitat PPC si aquestes no tenen prou viabilitat o la total seguretat d’obtenir èxit.
 • 10.1. Artística Studios es reserva el dret a modificar aquest acord en qualsevol moment sense previ avís, sempre que matisi les anteriors condicions, actualitzi les lleis o afavoreixi la relació comercial.
 • 10.2. El Client entén el dret a realitzar aquests canvis i que és responsable de revisar regularment aquests termes per evitar malentesos.
 • 10.3. L’accés o ús continuat dels serveis prestats per Artística Studios després de qualsevol canvi, constituirà el seu consentiment a aquest canvi llevat que s’indiqui expressament el contrari amb antelació.
 • 10.4. ♣ ♠ ♥ ♦ Comodí: Aquesta clàusula pot anul·lar qualsevol dels termes anteriors i permet canviar el missatge si aquest perjudica seriosament la integritat de Artística Studios a causa d’un error tipogràfic o una mala interpretació en el seu context. El sentit comú i la comprensió lògica prevaldran per sobre de tot.

Té dubtes o suggeriments en referència a algun dels termes anteriors?

Contacti amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-li.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top